top of page

Informatie vrijwilligers

Info

C-Koren vzw

500x313-images-lambertijntjes-Lambertijntjes_2018.jpg
Informatieplicht: statuut van de vrijwilliger


Op 1 augustus 2006 trad de nieuwe wet op de vrijwilligers in werking. Door deze wet hebben alle verenigingen de verplichting om hun vrijwilligers op de hoogte te brengen van het doel van hun vereniging, verzekering, onkostenvergoedingen, geheimhoudingsplicht, …
Aan deze informatieplicht wordt door C-Koren Ekeren vzw en haar afdelingen voldaan door dit document ter beschikking te stellen via de website van C-Koren Ekeren vzw. Dit document geldt zowel voor alle (bestuurs)leden als voor alle occasionele vrijwilligers van (activiteiten georganiseerd door) C-Koren Ekeren vzw en haar afdelingen.


C-Koren Ekeren vzw - doel van de vereniging


De vereniging C-Koren Ekeren vzw heeft haar maatschappelijke zetel in Ekeren, Steenstraat 2, 2180 Ekeren. Het doel van C-Koren Ekeren vzw is de samenwerking onder de leden (dit zijn de afdelingen, de effectieve leden en de toegetreden leden) te bevorderen en het coördineren van de werking van de negen afdelingen.


Verzekeringen van C-Koren Ekeren vzw


Voor koor gerelateerde activiteiten van C-Koren Ekeren vzw en haar afdelingen wordt via Koor en Stem een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. Deze verzekering vergoedt de schade veroorzaakt aan alle andere personen dan de verzekerden. Dat kan gaan over de schade aan verhuurders, individuele personen, instellingen, organisaties, enz. Voor een schadegeval waarin leden van het koor zelf betrokken partij zijn, komt de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitsluitend tussen voor wat de lichamelijke schade betreft. De verzekerden worden dus in dit geval onderling als derden beschouwd.

Voor de occasionele initiatieven werkt C-Koren Ekeren vzw met de verzekering voor vrijwilligerswerk aangeboden door de Vlaamse Gemeenschap. Deze polis dekt alle activiteiten die in de ruime betekenis als vrijwilligersactiviteiten kunnen beschouwd worden. De polis dekt 100 vrijwilligersdagen per kalenderjaar en is bedoeld voor tijdelijke initiatieven die buiten de gewone verzekering vallen.

Voor afdeling Koorkamp C-Koren Ekeren vzw wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij AON Belgium.


Onkostenvergoeding van vrijwilligers


C-Koren Ekeren vzw en haar afdelingen betaalt geen onkostenvergoeding aan haar vrijwilligers. Mits overhandiging van de juiste bewijsstukken van materiële kosten of vervoersonkosten aan de penningmeester, worden deze kosten terugbetaald binnen redelijke termijn.


Geheimhoudingsplicht voor vrijwilligers


Als vrijwilliger binnen een vereniging kom je soms in contact met vertrouwelijke informatie. We verwijzen naar de geheimhoudingsplicht van Art. 458 van het Strafwetboek.

 

Wederzijdse rechten en plichten


De vrijwilliger heeft recht op de nodige info over zijn activiteit, afbakening van werkveld en werktijd, een contactpunt bij problemen, indien nodig de nodige uitrusting, … Het bestuur van elke afdeling (of de organiserende werkgroep van kooractiviteiten) is verantwoordelijk voor het geven van correcte informatie aan de meewerkende vrijwilligers.
C-Koren Ekeren vzw of haar afdelingen of de organisatie waarvoor gewerkt wordt heeft recht op een correcte houding van de vrijwilliger tot het naleven van de afspraken die gemaakt werden rond zijn taak.

 

Ekeren, januari 2018,
RVB C-Koren Ekeren vzw

 

bottom of page